Schedules


Service No Route Coach Type Fare Departure Time Journey Time
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Devakottai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 700
21:30 09:30hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Karaikudi Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 700
21:30 08:45hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Pudukottai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 700
21:30 07:45hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Thirumayam Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 700
21:30 08:00hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Trichy Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 700
21:30 07:00hrs
Chennai-Devakottai(Via Trichy) Chennai to Namanasamudram Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 700
21:30 09:15hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Devakottai to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 700
21:00 09:00hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Namanasamudram to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 600/ 600
21:25 08:35hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Karaikudi to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 700/ 700
21:45 08:15hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Thirumayam to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 600/ 600
22:15 07:45hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Pudukottai to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 600/ 600
22:45 07:15hrs
Devakottai-Chennai(Via Trichy) Trichy to Chennai Indicator 2+1, Sleeper,AC (36 seats)
₹ 600/ 600
23:50 06:10hrs